Zgody i klauzula informacyjna esize.me

Jeśli chcesz skorzystać z narzędzia do skanowania oraz uzyskać dostęp do usług, które ułatwią Ci wybór obuwia możliwie najlepiej dopasowanego do Ciebie w ramach sklepów Grupy CCC, musisz podać dane wskazane w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziesz mógł skorzystać z naszego narzędzia i dodatkowych usług. Przykładowo, Twój numer telefonu jest nam potrzebny, żeby przesłać kod, który pozwoli Ci uzyskać dostęp do dodatkowych funkcjonalności w naszym sklepie internetowym, uruchamianych na bazie Twojego skanu.

Administratorami Twoich danych osobowych, w tym zebranych w trakcie korzystania z narzędzia do skanowania, mogą być poszczególne spółki wchodzące w skład Grupy CCC. Każda z tych spółek jest administratorem danych w zakresie w jakim podejmuje działania na Twoich danych osobowych.

W przypadku skanu wykonanego w sklepach CCC administratorem danych jest spółka CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000211692, NIP 6922200609, REGON 390716905, o kapitale zakładowym 4 116 400 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: info.pl@ccc.eu, numer telefonu kontaktowego: (+48) 42 2144 222  (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).  

W przypadku skanu wykonanego w sklepach eobuwie.pl jest to spółka MODIVO z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (który stanowi także adres do doręczeń), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000541722, NIP 929-13­53-356, BDO 000031285, REGON 970569861, o kapitale zakładowym 2 008 001,00 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: info@eobuwie.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 68 422 84 04, 507 599 050 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora). Aktualna lista spółek z Grupy CCC wraz z adresami oraz danymi kontaktowymi inspektorów ochrony danych, dostępna jest u sprzedawcy i na stronie https://www.ccc.eu/pl/grupa-ccc.

Spółka CCC S.A. wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem jest możliwy na adres spółki wskazany powyżej lub na adres iod@ccc.eu.

Spółka MODIVO S.A. wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem jest możliwy na adres spółki wskazany powyżej lub na adres iod@modivo.com.

Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich spółek z Grupy CCC, które są administratorami Twoich danych osobowych.

Spółka z Grupy CCC prowadząca sklep, w którym wykonujesz skan przy pomocy narzędzia esize.me bądź do którego dodajesz skan samodzielnie wykonany lub wykonany w innej spółce z Grupy CCC, przetwarza Twoje dane osobowe w celu wykonania dla Ciebie skanu Twojej stopy, który ułatwi Ci wybór obuwia możliwie najlepiej dopasowanego do Ciebie. Możliwość korzystania z usług zależy jednak od ich dostępności w danym punkcie sprzedaży oraz jego wyposażenia w narzędzie do skanowania.

Skan Twojej stopy oraz pozostałe dane będą służyły przede wszystkim do sprawdzenia przez nasze systemy informatyczne jakie obuwie będzie możliwie najlepiej dopasowane do Twojej stopy, i przedstawienia Ci takiej propozycji zakupowej (uzyskasz dostęp do ofert uwzględniających kształt i rozmiar Twojej stopy i nowych funkcjonalności w sklepach internetowych, a także doradztwa naszych sprzedawców w sklepach stacjonarnych).

W dalszym ciągu będziesz mógł skorzystać z pełnej oferty dostępnej w naszych sklepach. Najbardziej liczy się Twój komfort i odczucia, więc ostateczny wybór obuwia zawsze należy do Ciebie. Nasze działania mają Ci go tylko ułatwić.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w ww. celu jest niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz akceptując „Regulamin korzystania z usług esize.me”.

Jeśli zdecydujesz się zamówić spersonalizowaną wkładkę do butów, Twoje dane będą potrzebne do wykonania dla Ciebie tego zlecenia, które będzie podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych w tym celu.

Jeśli wyraziłeś zgody na otrzymywanie informacji handlowych telefonicznie oraz drogą mailową, Twoje dane osobowe są przetwarzane przez spółkę z Grupy CCC, której zostały udzielone stosowne zgody, w celach marketingowych spółek z Grupy CCC lub ich partnerów (pod tym adresem możesz zapoznać się z listą naszych partnerów www.ccc.eu)  – będą do Ciebie wysyłane drogą mailową lub sms’ową atrakcyjne reklamy i oferty (rabaty), także dostosowywane do Ciebie (lepiej dostosowujemy się do określonych, ogólnych grup klientów, przy czym nie ograniczamy różnym grupom klientów dostępu do ciekawych ofert oraz nie wpływamy istotnie na ich decyzje). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez spółkę z Grupy CCC, której udzieliłeś stosowne zgody, oraz przez inne spółki z Grupy CCC lub naszych partnerów. W przypadku, gdy podjąłeś decyzję o zapisie na Newsletter, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa, którą zawierasz z określoną spółką z Grupy CCC akceptując regulamin usługi newsletter. Oczywiście w każdej chwili możesz wycofać udzielone zgody oraz zrezygnować z Newslettera.

Jeśli masz co najmniej 18 lat i zdecydowałeś się na wyrażenie dobrowolnych zgód marketingowych - analiza Twoich danych osobowych zebranych w trakcie korzystania z narzędzia esize.me, będzie służyła spółce z Grupy CCC, prowadzącej sklep, w którym wykonałeś skan stopy, także do tworzenia i prezentowania Ci dedykowanych Tobie reklam i ofert (rabatów) w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do Twoich preferencji i oczekiwań, w szczególności z uwzględnieniem Twojego skanu stopy, które w sposób istotny mogą wpływać na Twoje decyzje konsumenckie. Od zwykłego „profilowania” (tj. np. dostosowywania naszych komunikatów do Twoich zainteresowań), takie nasze działania odróżniają się tym, że ich wynik może istotnie wpływać na Twoje wybory jako konsumenta, czyli np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta obuwia skierowana wyłącznie do Ciebie, do której nie będą mieli dostępu inni nasi Klienci.

W związku z wykonaniem skanu spółka z Grupy CCC przetwarza następujące dane osobowe: numer telefonu, adres e-mail, płeć, pełnoletniość, skan stopy. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości świadczenia usługi esize.me.

Co do zasady im częściej będziesz korzystał z naszych usług i nabywał nasze produkty, tym lepsze promocje i niespodzianki będziemy mogli dla Ciebie przygotować. W takim wypadku podstawą takiego działania jest niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz decydując się na skorzystanie z usługi esize.me.                              

Dzięki korzystaniu przez Grupę CCC z zawansowanych technologii, nasze rekomendacje lub treści często będą opracowane lub wysłane do Ciebie przez nasz system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu będą najbardziej aktualne, a Ty będziesz mógł szybko się z nimi zapoznać.

Dodatkowo, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez spółki z Grupy CCC także w celach analitycznych i statystycznych. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez spółki z Grupy CCC lub naszych partnerów.

Każda ze spółek z Grupy CCC będzie mogła przetwarzać Twoje dane również w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Tobą a daną spółką (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes realizowanych przez daną spółkę z Grupy CCC).

Twoje dane co do zasady będą przetwarzane przez poszczególne spółki z Grupy CCC przez okres Twojego korzystania z usług służących ułatwieniu Ci wyboru obuwia dopasowanego dla Ciebie (przy czym poszczególne spółki  mogą dla większej ochrony Twoich danych usunąć je po trzech latach od Twojej ostatniej aktywności w ramach sklepów obsługiwanych przez te spółki), a w przypadku działań marketingowych - do czasu obowiązywania zawartej przez Ciebie umowy lub wniesienia sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać lub uprawniać poszczególne spółki do dłuższego przetwarzania tych danych lub będą one przechowywane dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Jeśli zdecydujesz się zamówić spersonalizowaną wkładkę do butów, Twoje dane będą przetwarzane w tym celu tylko do czasu wykonania dla Ciebie tego zlecenia. Oczywiście, w dalszym ciągu okres ten może być dłuższy ze względu na obowiązki wynikające z przepisów prawa lub w przypadku przechowywania ich na wypadek potencjalnych roszczeń.

W każdym czasie masz prawo do:

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, które pomagają poszczególnym spółkom z Grupy CCC prowadzić ich strony internetowej i aplikacje (jeśli dana spółka taką dysponuje), w tym komunikację z Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail i sms, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi, w tym służących do skanowania, i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), a także firmom realizującym przesyłki i zamówienia, oraz zapewniającym bieżącą obsługę prawną, przeprowadzającym audyty etc. w tym, w ramach powyższych czynności, także spółkom z naszej grupy kapitałowej. Jeśli zdecydujesz się udostępnić wybranej przez Ciebie osobie otrzymany od nas kod umożliwiający dostęp do Twoich danych osobowych, w szczególności w zakresie wymiaru Twojej stopy, również taka osoba będzie odbiorcą Twoich danych.

Spółki z Grupy CCC mogą wyjątkowo przekazać Twoje dane swoim partnerom przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów usług, zwłaszcza informatycznych (np. przechowywania danych w chmurze) oraz wspierających funkcjonalności poszczególnych sklepów internetowych i aplikacji. Partnerzy Ci mogą przetwarzać dane głównie w Stanach Zjednoczonych (USA). Bezpieczeństwo Twoich danych zapewniają stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Staramy się również, żeby nasi partnerzy  zapewniali odpowiedni poziom ochrony poprzez podjęcie dodatkowych zabezpieczeń bezpieczeństwa danych osobowych. Możesz otrzymać kopię stosowanych przez spółkę z Grupy CCC, będącej administratorem Twoich danych, kopię zabezpieczeń dotyczących takiego transferu, w szczególności kontaktując się z jej inspektorem ochrony danych.